The Beautiful Woman Inside and Out Conference April 21-22, 2023

̶T̶h̶e̶ ̶B̶e̶a̶u̶t̶i̶f̶u̶l̶ ̶W̶o̶m̶a̶n̶ ̶I̶n̶s̶i̶d̶e̶ ̶a̶n̶d̶ ̶O̶u̶t̶ ̶C̶o̶n̶f̶e̶r̶e̶n̶c̶e̶ ̶A̶p̶r̶i̶l̶ ̶2̶1̶-̶2̶2̶,̶ ̶2̶0̶2̶3̶

You DESERVE THIS conference! Calling all women and teens! The “Beautiful Woman Inside and Out” (BWIO) conference is designed to educate, empower and equip women to live their BEST lives. Our objective is to address the “whole” woman and provide the necessary information in a culturally relevant manner that allows women to make informed choices […]

̶T̶h̶e̶ ̶B̶e̶a̶u̶t̶i̶f̶u̶l̶ ̶W̶o̶m̶a̶n̶ ̶I̶n̶s̶i̶d̶e̶ ̶a̶n̶d̶ ̶O̶u̶t̶ ̶C̶o̶n̶f̶e̶r̶e̶n̶c̶e̶ ̶A̶p̶r̶i̶l̶ ̶2̶1̶-̶2̶2̶,̶ ̶2̶0̶2̶3̶ Read More »